X ปิด
 • ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
นายรพินทร์ สุวรรณสินธ์ุ
ปลัดอบต.ไม้ขาว
 
นายสราวุธ ศรีสาคูคาม
นายกอบต.ไม้ขาว
 
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
เรื่อง หน่วยงาน วันที่
กระดานสนทนาภายใน อบต.
กระดานสนทนาภายในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการ
หัวข้อ
หน่วยงาน
วันที่
  นายวิรัติ มาแก้ว
  รองนายกอบต.ไม้ขาว
  นายสราวุธ ศรีสาคูคาม
  นายกอบต.ไม้ขาว
  นายวุฒิศักดิ์ สิงฆาฬะ
  รองนายกอบต.ไม้ขาว
  นางสาวสุณิสา สิงห์ฆาฬะ
  เลขานุการนายก อบต.ไม้ขาว
  สื่อประชาสัมพันธ์
  ปฏิทินกิจกรรมในอบต.